Авагимян Арине Родиковна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Авагимян Арине Родиковна
Arine Rodik Avagimyan
Авагимян Арине Родиковна1.jpg
На английском: Arine Rodik Avagimyan
На армянском: Արինե Ռոդիկի Ավագիմյան
Краткая информация:
Кандидат филологических наук, доцент

Биография

Образование

 • 1997-2002 гг. – училась «Армянского языка и литературы» филологического факультета ВГПИ
 • 2002-2006 гг. – аспирант отделения «Современный армянский язык» Института языка имени Гр.Ачаряна НАН РА

Карьера

 • 2002-2015 гг. – преподаватель, затем – ассистент кафедры армянского языка имени Г.Б.Джаукяна ВГПИ
 • 2011-2012 гг. – учительница армянского языка и литературы базовой гимназии ВГПИ (по совместительству)
 • С 2015 года – доцент кафедры родного языка и методики его преподавания имени Ашота Тер-Григоряна АГПУ имени Хачатура Абовяна

Переподготовка

 • 2013 - «Информационные технологии»
 • 2014 - «Английский язык»
 • 2014 - «Правовая подготовка»
 • 2015 - «Педагогико-психологическая подготовка»
 • 2015 - «Закрепление образования по уменьшению рисков стихийных бедствий в учебном плане АГПУ»

Сочинения

 • «Сочетаемость глагола и существительного по их классовым группам в современном армянском языке»
 • Որոշիչ-որոշյալ կապակցությունը Հ. Թումանյանի թարգմանական երկերում, Արդի բանասիրության հիմնախնդիրներ, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2015, էջ 43-49 /համահեղինակ/:
 • Տնտեսագիտական բազմաբառ տերմինների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, Զեկուցումների դրույթներ (ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ս. Գ. Աբրահամյանի 90-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի), Ե., 2015, էջ 8-10 /համահեղինակ/:
 • Ասել բայի ենթակա առական կապակցելիությունը և արտահայտությունը «Աւետարան` ըստ Մատթէոսի» երկում, Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Ե., 2015, էջ 182-194 /համահեղինակ/:
 • Խոսքի մասերի դասանշային կապակցելիություն, դասախոսությունների նյութեր, Ե., 2014, 84 էջ:
 • Արժույթ և դասանշային կապակցելիություն հասկացությունների առնչություններն ու տարբերությունները, Ջահուկյանական ընթերցումներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, Ե., 2014, էջ 12-19:

Достижения

 • Кандидат филологических наук

Библиография

Контакты

 • Email: avagimyanarine42@aspu.am