Аветисян Роберт Суренович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Аветисян Роберт Суренович
Аветисян Роберт Суренович.jpg
Дата рождения: 02.03.1935
Краткая информация:
Специалист в области строительных конструкций

Биография

Области деятельности

 • проектирование
 • обследование технического состояния
 • усиление, востановление и испытание строительных конструкций зданий и сооружений
 • научные исследования в области железобетонных конструкций и сейсмостойкого строительства
 • преподавание

Образование и квалификация

 • 1942 – 1952 - Ереванская средняя школа N20.
 • 1952 – 1957 - Ереванский политехнический институт, инженер-строитель.
 • 1959 – 1962 - Институт строительных материалов и сооружений, Ереван, аспирант.
 • 1971 – 1972 - Строительный факультет Белградского университета, стажировка.

Трудовая деятельность

 • 1979-1980 и 1995-по н.в. - Кафедра "Железобетонные и каменные конструкции", в настоящее время - "Строительные конструкции". заведующий кафедрый, ЕрГУАС.
 • 1989-2006 - Кафедра "Железобетонные, каменные конструкции и сейсмостойкость сооружений", доцент, заведующий кафедрой ЕрГУАС.
 • 1967–1989 - Факультет "Промышленное и гражданское строительство", заместитель декана, декан ЕрГУАС.
 • 1959-1967 - Старший научный сотрудник, ведущий инженер, младший научный сотрудник, "Армянский институт строительных материалов и сооружений".
 • 1957-1959 - Инженер-конструктор "Армгидроэнергопроект".

Участие в разработке следующих нормативных документов

1. Руководство по проектированию конструкций из легких бетонов на естественных пористых заполнителях вулканического происхождения. (Уточнения и дополнения к СНиП II. А. 10-62 и СНиП II. В. 1-62), Госстрой Арм. ССР, АИСМ, Ереван, 1968г. 2. Временная инструкция по проектированию конструкций из легкого железобетона на литоидной пемзе (часть I. Прочность конструкций), Госстрой Арм. ССР, АИСМ, 1971г. 3. Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր ՀՀՇՆ II-2.02-94, Երևան 1995թ. Հայաստանի Հանրապետության ճարտարապետության և քաղաքաշինության պետական վարչություն. 4. ՀՀ Հանքավայրերի բնական ծակոտկեն լցանյութերով թեթև բետոններից բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների նախագծում, Առաջին մաս: Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ առանց ամրանի նախապես լարման ՇՆՁ IV-13.102-99, Երևան, 2000. 5. ՀՀ Հանքավայրերի բնական ծակոտկեն լցանյութերով թեթև բետոններից բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների նախագծում, Երկրորդ մաս: Նախապես լարված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ ՇՆՁ IV-13.102-99, Երևան, 2000. Научное руководство работами десяти аспирантов, успешно защитивших кандидатские диссертации.

Участие в проектных и научноиследовательских работах, а также в других проектах

 • Проектирование гидротехнических сооружений промышленных и гражданских зданий и сооружений
 • Разработка проектов по их усилению и востановлению.
 • Преподавание в вузе и научная деятельность в области строительных конструкций.

Сочинения

Более 100 научных работ, 26 учебных и методических пособий в области строительных конструкций.

Библиография