Аветисян Юрий Срапионович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Аветисян Юрий Срапионович
Yuri Avetisyan.jpg
На армянском: Ավետիսյան Յուրի Սրապիոնի
Дата рождения: 12.04.1961
Место рождения: Армения
Краткая информация:
Заведующий кафедрой Диаспораведения факультета армянской филологии ЕГУ

Биография

Образование

 • 1978 - 1983: Армянский язык и литература, армянской филологии Департамент, Ереванский государственный университет, Диплом

Ученая степень

 • 2002 год: Диплом доктора филологических наук (армянского), тема: "Язык Западной армянской поэзии", Институт языка НАН РА
 • 1987: Диплом кандидата филологических наук (армянского), тема: "Журнал Анаит", Институт языка НАН РА

Профессиональный опыт

 • 1988 - 2002 гг. преподователь кафедры армянского языка факультета армянской филологии ЕГУ
 • 2009 - заведующий кафедрой Диаспораведения факультета армянской филологии ЕГУ

Читает Академические курсы

 • Западно-армянский язык (бакалавриат)
 • Армянский язык и литература (бакалавриат)
 • Западно-армянская грамматика (магистратура)
 • Язык Западно-армянской поэзии (магистратура)

Членство в научных обществах и организациях

 • Член специализированного совета
 • Член издательского совета ЕГУ
 • Член редколлегии журнала «Язык и образование»
 • Член Консультативного совета при Министерстве Диаспоры РА

Сочинения

Книги

 • Յու. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Շ. Ս. Գևորգյան: Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ) | Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ
 • Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, գիրք Ա | Երևան, 2014, 312 էջ
 • Յ. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան: Հայոց լեզու | Երևան, 2012, 864 էջ
 • Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ա. Աբրահամյան: Հայոց լեզվի և հայ գրականության ձեռնարկ-շտեմարան | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2009, 352 էջ
 • Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ա. Աբրահամյան: Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 7 թեստ | Ձեռնարկ, Ե., Զանգակ-97, 2008, 176 էջ
 • Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ա. Աբրահամյան, Մ. Հալաջյան, Ա. Պապոյան: Հայոց լեզվի և հայ գրականության պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց | Ձեռնարկ, Ե., Մուսալեռ տպագրատուն, 2009, 74 էջ

Статьи

 • Դիտարկումներ հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումների վերաբերյալ (ուղղախոսություն և ուղղագրություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 25-36 |
 • Խոսքի արտահայտչականություն. մեղմասություն և փոխարկում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 67-76
 • Լեզվական նորմ. նորմավորման չափանիշները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 143.1, Երևան 2014թ. (№ 2), էջ 3-12
 • Արևմտահայերեն. խնդիրներ և հեռանկարներ | «Հայագիտության հարցեր», № 2, Երևան, 2014, էջ 23-33
 • Արևելահայերենի և արևմտահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական տարբերություններ | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, № 1-2, Երևան, 2014, էջ 71-78
 • Ժամանակակից հայերենի նորմավորման հարցեր, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով | «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2013, էջ 110-112
 • Տեղաշարժեր ժամանակակից հայերենի անկանոն և պակասավոր բայերի խոնարհման համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 133.2, Երևան 2011թ., էջ 3-13
 • Ձայնավորների հնչյունափոխական առանձնահատկությունները արդի հայերենում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 133.1, Երևան 2011թ., էջ 15-30
 • Հայրենադարձությունը և արևելահայերենի ու արևմտահայերենի մերձեցման ուղիները, 1946-48թթ. Հայրենադարձությունը և նրա դասերը. հայրենադար¬ձության հիմնախնդիրն այսօր (Զեկուցումների ժողովածու) | Եր., 2008, 166-176
 • Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 203-206
 • Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք | ԲԵՀ, 2007, թ. 2, էջեր 203-206
 • Հոլովումը արևելահայերենում և արևմտահայերենում, Հայոց լեզու և գրականություն | Եր., 2006, թ. 5-6, էջեր 41-51
 • Գրական արևելահայերենի և արևմտահայերենի շարահյուսական զուգաբանությունները, Լեզու և լեզվաբանություն | Եր., 2006, թ. 1, էջեր 25-37
 • Պակասավոր բայերի զարգացումը արևելահայերենում և արևմտահայերենում, Արևելագիտության հարցեր | IV, Եր., 2006, էջեր 78-95
 • Արտասանական տեղաշարժեր ժամանակակից հայերենի ուղղախոսության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 93-104
 • Դանիել Վարուժանի ստեղծագործական լաբորատորիայի լեզվաոճական փորձից | Նոր-Դար, 2005, թ. 1, Եր., 149-154
 • Արտասանական տեղաշարժեր ժամանակակից հայոց լեզվի ուղղախոսության մեջ | ԲԵՀ, 2003, թ. 2
 • Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 57-67
 • Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Սիպիլ/ | ԲԵՀ, 2002, թ. 1, էջեր 83-92
 • Խորհրդանիշը 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ բանստեղծության մեջ | Կանթեղ, Եր., 2002, թ. 4, էջեր 32-43
 • Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Մ. Պեշիկթաշլյան/ | ԲԵՀ, 2002, թ. 2, էջեր 57-67
 • Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից (Սիպիլ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 83-92 |
 • Պետրոս Դուրյանը և արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի գեղարվեստականացումը (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 63-78
 • Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Ղևոնդ Ալիշան/ | Էջմիածին, 2001, թ. բ-գ, էջեր 72-82
 • Պետրոս Դուրյանը և արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի գեղարվեստականացումը | ԲԵՀ, 2001, թ. 2, էջեր 63-78
 • Պետրոս Դուրյանի ստեղծագործական լաբորատորիայի լեզվաոճական քննություն | Նոր-Դար, Եր., 2001, թ. 2, էջեր 138-143
 • Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն ուղղախոսական-բացատրական բառարան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 192-196
 • Ռ. Սաքապետոյանի «Արևելահայերեն-արևմտահայերեն բացատ¬րական-ուղղախոսական բառարանը» | ԲԵՀ, 2000, թ. 3:
 • Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Պետրոս Դուրյան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 31-45
 • Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Պետրոս Դուրյան | ԲԵՀ, 1998, թ. 3, էջեր 31-45
 • Արշակ Չոբանյան. կյանքի և ստեղծագործության ուրվագիծ (ծննդյան 125-ամյակը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 42-56
 • Դանիել Վարուժանի լեզվագեղագիտական հայացքները | ԲԵՀ, 1995, թ. 1, էջեր 134-143
 • Դանիել Վարուժանի լեզվագեղագիտական հայացքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 134-143
 • Արևմտահայերենի և արևելահայերենի հոլովական զուգաբանությունները դերանվան համակարգում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 163-167
 • Արշակ Չոպանյանի բանաստեղծության լեզուն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (75), Երևան 1991թ., էջ 69-79
 • «Անահիտ» հանդեսի հրապարակախոսության լեզուն և ոճը - Լրաբեր հասարակական գիտությունների | 1991, թ. 4, էջեր 108-115
 • Արշակ Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսը | Գրքերի աշխարհ, 1991, թ. 6
 • Արշակ Չոպանյանի մի մոռացված հոդվածը | Քննադատական տարեգիրք, Եր., 1991, թ. 3
 • Ընդդեմ թուրք գրաքննության պարտադրանքների | Ազատամարտ /գրախ./, 1991, թ. 37
 • «Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 78-81
 • Միջնադարյան հայ գրականությունը «Անահիտ» հանդեսում (Աոաջին շրջան՝ 1898—1911) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 143-149
 • Միջնադարյան հայ գրականությունը «Անահիտ» հանդեսում /1988-1911/ | ԲԵՀ, 1990, թ. 2, էջեր 143-149
 • «Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին | ԲԵՀ, 1990, թ. 3, էջեր 78-81
 • Պատկառելի գրական ժառանգության մի հատվածը | Գրական թերթ /գրախ./, 1989, թ. 33
 • Արվեստի հարցերը «Անահիտ» հանդեսում | Սովետական արվեստ, Եր., 1988, թ. 12, էջեր
 • Արևմտահայության ազատագրության խնդիրը «Անահիտ» հանդեսում | ԲԵՀ, 1988, թ. 3, էջեր 139-148
 • «Անահիտ» հանդեսի թարգմանական գրականությունը 1898 - 1911թթ | Երիտ. գիտ. աշխատ. և ասպ. հանրապետական գիտական 9-րդ նստաշրջան, Եր., 1988թ.
 • Ազային գրականության զարգացման միտումները Ա. Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսում, Հայոց լեզու և գրականություն | Եր., 1987, թ. 7-8, էջեր 309-320
 • Թերթելով «Անահիտ» հանդեսը | Սովետական գրականություն, № 3, Եր., 1987
 • Հայ միջնադարի գրականության հարցերը Ա. Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսում | Երիտ. գիտ. աշխատ. և ասպ. հանրապետական գիտական 8-րդ նստաշրջան, Եր. 1986
 • «Ծաղիկ» հանդեսը Ա. Չոպանյանի խմբագրությամբ | Բանբեր Երևանի համալսարանի /ԲԵՀ/, 1986, № 2, էջեր 137-149

Достижения

 • Доктор филологических наук (2002)
 • Профессор (2008)

Награды

 • "Айкашен Узунян" (ежегодная премия предоставляемая Культурным союзом "Текеян")

Библиография