Григорян Айк Ишханович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Григорян Айк Ишханович
Hayk Ishkhan Grigoryan
Григорян Айк Ишханович1.jpg
На английском: Hayk Ishkhan Grigoryan
На армянском: Հայկ Իշխանի Գրիգորյան
Краткая информация:
Кандидат исторических наук, заместитель декана факультета истории и правоведения по учебной работе АГПУ, лектор кафедры всемирной истории и методики ее преподавания

Биография

Образование

Карьера

 • С 2003-2008 Музыкально-педагогический колледж имени Арно Бабаджаняна, учитель истории
 • С 2008-2012 - Гимназия "Имастасер" в Ереване, учитель истории
 • С сентября 2010 г - Лектор кафедры всемирной истории и методики ее преподавания в армянском государственном педагогическом университете имени Х.Абовяна
 • С февраля 2015 г. - Заместитель декана факультета истории и правоведения по учебной работе в армянском государственном педагогическом университете имени Х. Абовяна

Переподготовка

 • “Поддержка реформ начального и среднего профессионального образования” Сертификат, Ереван, Армения 2008
 • TEMPUS, АГПУ Вход в общество лиц с ограниченными возможностями, Сертификат, Ереван, Армения 2014

Сочинения

 • Սլավոնաֆիլները որպես լիբերալ-պահպանողականներ, Հավելված ԱրՊՀ տեղակագրի հ. 1 (10), Մեսրոպյան գրերի գյուտի և Արցախում հայոց առաջին դպրոցի ստեղծման 1600-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտական համաժողովի նյութերի ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2005, էջ 22-24:
 • Ռուսաստանի պատմության ինքնատիպ զարգացումը որպես պահպանողականության հիմնաթեզ, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր ժողովածու հ. 2 (15), Ստեփանակերտ, 2007, էջ 54-59:
 • Համասլավոնականության գաղափարախոսությունը Ռուսաստանում Ղրիմի պատերազմի տարիներին, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, հ. 4 (636), Երևան, 2012, էջ 33-43:
 • Общественная мысль России во время Крымской войны (1853-1856гг.), Материалы III Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов Армении, России и других стран СНГ, Ереван 2013, с. 16-24:
 • Ուկրաինական հարցը ռուսաց հասարակական-քաղաքական կյանքում 19-րդ դարի 50-ական թվականների վերջին և 60-ական թվականների սկզբին, Երիտասարդ պատմաբանների միջբուհական 2-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 101-108:
 • 1863-1864թթ. լեհական ապստամբության արձագանքները արևելահայ իրականության մեջ, Ակունք գիտական հոդվածների ժողովածու, հ. 1, Երևան, 2013, էջ 23-30:
 • Համահեղինակությամբ Մ. Մարտիրոսյանի, Լեհական հարցը և համասլավոնականությունը Ռուսաստանում 19-րդ դարի 60-ական թվկանների սկզբին, Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, գիտական հոդվածների ժողովածու, Ա, Երևան, 2013, էջ 44-50:
 • Պահպանողական հոսանքը Ռուսաստանում և գյուղացիական հարցը Մեծ բարեփոխումների նախօրյակին, Ժողովածու Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի, II պրակ, Երևան 2014, 288-292 էջ:
 • Ալեքսանդր Երկրորդի Մեծ բարեփոխումները և արևելեհայ հասարակությունը, Պատմություն և հասարակագիտություն տարեգիրք, հ. 1, Երևան 2015, էջ 39-59:

Достижения

 • Кандидат исторических наук

Библиография

Контакты

 • Email: haygrig@yandex.ru