Оганесян Айказ Жораевич

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Оганесян Айказ Жораевич
Oganesyan Aykaz Zhoraevich
Haykaz-hovhannisyan.jpg
На английском: Oganesyan Aykaz Zhoraevich
На армянском: Հայկազ Ժորայի Հովհաննիսյան
Дата рождения: 01.01.1958
Место рождения: Эчмиадзин, Армения
Краткая информация:
Историк, арменовед

Биография

Родился 1 января 1958 года в Эчмиадзине.

С 1965 по 1975 годы обучался в средней школе, которую окончил с золотой медалью.

С 1975 по 1979 годы - учился на факультете истории в Армянском государственном педагогическом университете имени Х. Абовяна, а в 1985-1988 годах - там же в аспирантуре.

В 1979 - 1985 годах - работал учителем средней школы.

С 1989 по 1997 годы - доцент кафедры истории Армении в АГПУ.

С 1997 по 2000 год - старший научный сотрудник Института истории НАН РА.

В 2006 - 2008 годах - начальник научно-производственного отдела ЕГУ.

С 2000 года - профессор кафедры истории Армении ЕГУ.

Сочинения

 • Основные тенденции развития арменоведения в России в XIX в.
 • Проблемы армянской истории в русской прессе XIX века, Ереван, 1999
 • Հայագիտությունը Ռուսաստանում 19-րդ դարում /հայագիտություն (Историческая наука в России в XIX веке. Арменоведение. Дис. на соиск. уч. степ, д-ра истор. наук. Ереван), 1999
 • Арменоведение в России (Историография, XIX век), Ереван, 2004
 • Как написать выпускную и курсовую работу (методические рекомендации), Ереван, 2007
 • Չհայտարարված պատերազմ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, 2012
 • Как написать научную работу (методические рекомендации), Ереван, 2014
 • Հայոց ցեղասանության հուշամատյան ժողովածուն. «Եղբայրական օգնություն Թուրքիայում տուժած հայերին», 2014
 • Հայաստան-Ռուսաստան. պատմություն և իրողություն, 2014 | «Լրաբեր» ՀՀ ԳԱԱ հասարակական գիտությունների, թիվ 1, 2014թ․, էջ 3-14, Երևան.
 • Сурмалу (1828-1921), Ереван, 2015
 • Россия и армяне, 2015
 • Ինչպես գրել գիտական աշխատանք պատմությունից, 2015
 • Հարենի Սուրմալուն Ավետիս Ահարոնյանի հուշերում, 2016
 • Grant Avanesyan, Haykaz Hovhannisyan, Olga Fedotova, Pavel Ermakov, Vladimir Latun, Traditional and Alternative Approaches to the Method of Situational Analysis in Russia: Evidence from the Case Study “Istanbul in the Life and Works of Martiros Saryan”, 2017
 • Artistic creativity of Martiros Saryan as the indicator of national self-identification of the personality in a multicultural space: features of methodology of a retrospective research, 2017
 • Ուշագրավ փաստաթուղթ Լազարյանների արխիվից| Հայագիտության հարցեր: 2017, 11, 193-199 էջ, Հայաստան
 • Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործական և հոգևոր կայացումը հայ-ռուսական մշակութային համատեքստում, 2017

Достижения

 • Доктор исторических наук (1999)
 • Профессор

Участие в грантах

 • Государственный комитет по науке Республики Армения (2003, 2008)
 • Фонд «Открытое общество» (2009)
 • Государственный комитет по науке РА и Российская академия наук (2012)

Профессиональное членство

Библиография