Асатрян Лаура Торниковна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Версия от 23:32, 22 июня 2016; Ssayadov (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Асатрян Лаура Торниковна
Laura Tornik Asatryan
Асатрян Лаура Торниковна1.JPG
На английском: Laura Tornik Asatryan
На армянском: Լաուրա Թոռնիկի Ասատրյան
Краткая информация:
Доктор педагогических наук, профессор

Биография

Образование

Повышения квалификации

 • 2000-2010 гг. - руководитель научной группы по исследованию тем: «Управления школы: теория и практика»; «Технология управления педагогического вуза и тенденции развития»; «Методика управления 12 летней школы»
 • С 2009 сентябрь- октябрь - курсы повышения профессиональной квалификации учителей старшей школы
 • В 2015 г. - пути и средства формирования культуры снижению рисков стихийных бедствий у учителей в рамках программы «СРБ-педагогический учебный план укрепления образовательной программы эксперта

Опыт работы

 • 1970-1979 - учитель школы № 120, 167 г. Еревана и методист по работе с несовершеннолетними по месту жительства
 • 1979-1988- директор станции «Юных техников»
 • 1988 – доцент Армянского государственного педагогического университета
 • С 2007- заведующая кафедрой теории и истории педагогики АГПУ
 • С 2008 – член специализированного Совета по педагогике

Публикации

 • Դաստիարակության գործընթացի կառավարումը բուհական և հետբուհական կրթության համակարգում, «Հետբուհական և շարունակական կրթության հիմնախնդիրները» միջազգային գիտական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010թ., էջ 138-148:
 • Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն: Ուս. Ձեռնարկ (Լ.Թ. Ասատրյան, Գ. Հ. Հակոբյան. -Եր.: «Արտագերս», 2011. -179 էջ:
 • ԱսատրյանԼ.Թ., 21-րդ դարի կրթության ոլորտի մարտահրավերները կայուն զարգացման համատեքստում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար (2012 թ., դեկտեմբերի 14) «Մանկավարժ» հրատ.:
 • Ասատրյան Լ.Թ., Վ. Գյուլազյան, Սովորողների առողջարարական խնդիրները գիտելիքների գնահատման համատեքստում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար (2012 թ., դեկտեմբերի 14) «Մանկավարժ» հրատ.:
 • ԱսատրյանԼ.Թ., Սիսյան Ս., Ուսուցչի մանկավարժական իմիջի ձևավորման վրա ազդող գործոնները, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2012.-532 էջ:
 • ԱսատրյանԼ.Թ., Մասնագիտական կոմպետենցիների ձևավորումը որպես մանկավարժական կրթության վերջնարդյունքի կարևոր պայման, Ս.Խուդոյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված «Հայ մանկավարժական պատմությունը և դպրոցի արդի հիմնախնդիրները» միջբուհական գիտաժողովի նյութեր, 2013թ., 80 էջ:
 • Ասատրյան Լ.Թ., Управление модернизацией образованем в контексте современных педагогических парадигм, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Կրթության արդիականացումը ժամանակակից մանկավարժական հարացույցերի համատեքստում» (Модернизациа образования в контексте современных педагогических парадигм) խորագրով միջազգային գիտական համաժողովի նյութերի ժողովածու - Ер.:Изд. АГП, Артагерс 2014.-288 с.
 • ԱսատրյանԼ.Թ., Особенности семейного воспитания в Армении, Материалы международного сборника «Социокультурные и филологические аспекты в образовательном и научном контексте», 25-29 сентября 2014, Япония, Киото Сангё университет.
 • ԱսատրյանԼ.Թ., Կրթական հաստատության կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները, «Մանկավարժության արդի խնդիրները. մարտահրավերներ և լուծումներ» խորագրով հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու-Եր.: Մանկավարժ,2015,336 էջ:
 • Ասատրյան Լ.Թ., Ուսուցչի ԱՌՆ մշակույթի ձևավորման ուղիներն ու միջոցները, «Աղետների ռիսկերի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում, 2015թ., 40 էջ:

Достижения

 • доктор педагогических наук (2006)
 • профессор

Награды

 • Благодарственная грамота премьер-министра РА (2003)
 • Памятная медаль премьер-министра РА (2007)
 • Почётная грамота Министерства образования и науки РА

Членство в организациях

 • Член республиканской партии (2003)
 • Член международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ, 2006)

Контакты

 • Email: asatryan.laura@mail.ru

Библиография