Гарибян Гриша Алексанович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Версия от 01:09, 2 июля 2017; Ssayadov (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Гарибян Гриша Алексанович
Grisha A. Gharibyan
Xaribyan Grisha.1.jpg
Другие имена: Гарибян Григорий Алексанович
На английском: Grisha A. Gharibyan
На армянском: Ղարիբյան Գրիշա Ալեքսանի
Дата рождения: 25.05.1930
Место рождения: Борисовка, Армения
Краткая информация:
Экономист
Медаль_Мовсеса_Хоренаци.jpg

Биография

Родился 25 мая 1930 в с. Борисовка (ныне - с. Цгук, Сюникская обл. РА).

Образование

Окончил ЕГУ (1954).

Научная карьера

Старший лаборант (1954-1957), ассистент (1957-1961).

Заведующий отделом Института экономики Госплана АрмССР (1966-1976).

Доцент (1963-1977), профессор (с 1978), заведующий кафедрой политэкономии (1977-1978), проректор (1978-1991), декан экономического факультета (1993-2000) ЕГУ, Зав. кафедрой общей экономики (с 1993) ЕГУ.

Сфера исследований

Основные исследования посвящены социально-экономическим вопросам уровня жизни населения, формирования прибыли и затрат семьи, минимального обеспечения, образования бедности в переходный период экономики и ее преодоления.

Сочинения

Книги

 • Ղարիբյան Գ., Հակոբջանյան Ա. Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում | Երևան, 2011թ.,140 էջ
 • Ղարիբյան Գ. Ա. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը և հարստության բևեռացումը | Տարեգիրք, Երևան,2011թ.,82 էջ
 • Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան. Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
 • Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. կրտչյան. ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
 • Ղարիբյան Գ. Ա. Անցումային տնտեսության տեսություն | ԵՊՀհրատարակ.,Երևան, 2008թ., 150 էջ
 • Ղարիբյան Գ. Ա., Կիրակոսյան Գ.Ե., Սարգսյան Հ. Լ., Ղուշյան Հ. Բ., Պետրոսյան Մ. Ե., Մարզպանյան Հ. Ա. «Տնտեսագիտություն» դասագիրք ավագ դպրոցի աշակերտների համար | Երևան, 2004թ.228 էջ
 • Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան, Կ.Վ. Գրիգորյան, Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան, Գ.Ա. Ղարիբյան, Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան, Կ.Ս. Գաբուզյան, Վ.Վ. Քոչարյան, Գ.Ս. Ղազինյան, Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան, Ս.Հ. Խաչատրյան, Ս.Ս. Պետրոսյան, Գ.Ա. Մելքումյան. Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
 • Ղարիբյան Գ.Ա., Մարզպանյան Հ.Ա. Բնակչության կենսամակարդակը ՀՀ-ում. ՀՀ տնտ. և ձեռնարկա-տիրության զարգացման արդի խնդիրներըiving Standard in the Republic of Armenia: the Current Problems of Economy and Proprietorship Development in the Republic of Armenia | ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները, Ազգային գիտաժողովի նյութեր, «Նոյանտապան» Երևան, 1998 թ.
 • Ղարիբյան Գ. Ա. Բուհի դասախոսի սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը | «Փոփոխվող հասարակություն» ամսագիր, սոցիալական քաղաքականություն, Երևան, 1997թ.
 • Գ. Ա. Ղարիբյան. The Present and Future of Economics Department of Yerevan State University | Center of Strategic Social Economics Research, 1995
 • Գ. Ա. Ղարիբյան. The Social Problems of Population Living Standard in Armenia | UNESCO, 1995

Статьи

 • Grigor Gharibyan, Arno Hovakimyan. Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման հեռանկարները ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ու էկոլոգիական խնդիրների լուծման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 24-33
 • Ղարիբյան Գ., Եղիազարյան Մ., Իսահակյան Ռ. Բնակչության առողջությունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս. կորուստները և կանխման հիմնախնդիրները | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 180-193 |
 • Ղարիբյան Գ., Համբարձումյան Ա. Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366 |
 • Ղարիբյան Գ., Իսահակյան Ռ. Միգրացիան արտագաղթի տեսակ և դրա զարգացումները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 55-70
 • Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա.Ռ.Մարտիրոսյան. Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում | Բանբեր Երևանի համալսարանի Հասարակական գիտություններ, N 1 (118), 2006թ.էջ 63-72
 • Գ. Ա. Ղարիբյան, Գ.Կ. Եգանյան, Ա.Ռ.Մարտիրոսյան. Բնակչության վերարտադրության հիմնախնդիրների արտացոլումը տնտեսագիտական մտքի զարգացումներում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2(66),2006 թ. էջ 210-217 |
 • Grisha A. Gharibyan, Arman R. Martirosyan. Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 63-71
 • Ղարիբյան Գ. Ա. «Մարդկային զարգացման հիմունք¬ներ» դասընթացի ուսումնական ծրագիր: Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթականծրագիր | Երևանի համալս.հրատ., 2004թ., էջ 25-27
 • Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա.Խ.Մարկոսյան, Հ.Հ.Ասատրյան. Մարդկային զարգացման հայեցակարգը և մարդկային կապիտալի զարգացման աստիճանի գնահատումը | Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր2004 թ., էջ 114-117
 • Գ. Ա. Ղարիբյան, Մ.Ռ. Եղիազարյան. Գլոբալացման պայմաններում համաշխարհային միգրացիայի դրսևորումների հարցի շուրջ | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ.,N 10-11էջ 130-133
 • Գ. Ղարիբյան , Մ. Եղիազարյան. Միգրացիան ԱՊՀ տարածքում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2004թ., էջ 133-132
 • Գ. Ա. Ղարիբյան. Միգրացիան ԱՊՀ ինտեգրացիոն տարածքում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ., N 10-11էջ 133-135
 • Grisha A. Gharibyan. Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողությունների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 23-29
 • Grisha A. Gharibyan, Alvard A. Kharatyan. Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 3-10
 • Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ Խուրշուդյան. Ձեռնարկության շահագրգիռ կող¬մերի դինամիկ հավասարակշռումը. Համագործակցության կենսունա¬կու¬թյունը և արդյունավետությունը | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.N 14-15, էջ 42-45
 • Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ Խուրշուդյան. Ֆինանսական ակտիվների եկա¬մտա¬բերության և ռիսկայնության միջև հարաբերակցության կախվա¬ծությունը ժամանակային գործոնից. Մեթոդաբանությունը և իրական զարգացումները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.,N 10-11, էջ 62-69
 • Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ Խուրշուդյան. Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողություն¬ների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 3,էջ 23-29
 • Ղարիբյան Գ.Ա., Խառատյան Ա.Ա. Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրներ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 1,էջ 43- 52
 • Կ. Ավետիսյան, Գ. Ղարիբյան. Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003 թ.,N 1էջ 37-42
 • Ղարիբյան Գ.Ա., Խառատյան Ա.Ա. Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ | Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2003թ, Հ.2(110), էջ 3-10
 • Գ. Ա. Ղարիբյան, Ա. Գ Խուրշուդյան. Կապիտալի շարժունակության ազդեցությունը հայրենական ձեռնարկությունների գործունեության վրա | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.,N 4-5,էջ 102-105
 • Grisha A. Gharibyan, Karine R. Avetisyan. Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 37-42
 • Grisha A. Gharibyan, Alvard A. Kharatyan. Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 43-52
 • Կ.Ավետիսյան, Գ.Ղարիբյան. Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը | «Բանբեր Երևանի Համալսարանի» 1(109), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003
 • Ղարիբյան Գ. Ա., Պետրոսյան Գ.Կ. Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002, N 1 /106/,էջ 148-152
 • Ղարիբյան Գ., Խառատյան Ա. «Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման» առանձնահատկությունները պլանայինից շուկայական տնտեսության անցման շրջանում | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան, 2002թ.,էջ 4-9
 • Grisha A. Gharibyan, Gevorg K. Petrosyan. Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 148-152
 • Ղարիբյան Գ. Ա. Դասախոսի սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը (հատուկ հետազո¬տու¬թյան նյութերով) | ԵՊՀ – 80Գիտական նստաշրջան Երևան, 1999թ.
 • Գ.Ա. Ղարիբյան. Population Stratification of Armenia: the Realities of Social Economic Transformations | Russian Academy of Sciences, Society and Economy,#6, 1999
 • Grisha A. Gharibyan. Ներդրումային ուղենիշի դերը ներդրումային գործունեության արդյունավետության գնահատման ընթացքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 120-125
 • Գ. Ա. Ղարիբյան. IHE Lecturers: the Unprotected Middle Class | Yerevan, 1998
 • Grisha A. Gharibyan. Բնակչության եկամուտների և կենսամակարդակի փոփոխությունների միտումները Հայաստանում (1980 - 90 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (94), Երևան 1998թ., էջ 27-41
 • Գ. Ա. Ղարիբյան. Population Income Differentiation: Poverty and Scanty Means Families | Economic Education and Policy Analysis During the National Transition. Yerevan, 1995

Достижения

 • Доктор экономических наук (1976)
 • профессор (1978)
 • Член-корреспондент НАН РА (2000)

Награды

 • медаль Мовсеса Хоренаци
 • золотая медаль Ереванского государственного университета

Библиография