Беседы об армянской культуре (Сборник интервью)

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о книге


ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ (Հարցազրույցների ժողովածու)
БЕСЕДЫ ОБ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ (Сборник интервью).jpg
Беседы об армянской культуре (Сборник интервью)
Авторы Амаякян Асмик
Издательство « Ն Ո Ր Ա Վ Ա Ն Ք » ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Дата издания 2008
Язык оригинала армянский
ISBN 978-9939-9000-1-8
Ссылка

Аннотация

Этот сборник, в котором в качестве автора и ведущего интервью выступает научный сотрудник Института востоковедения НАН РА А.Амаякян, посвящен ряду отраслей армянского искусства и культуры (мифологии, искусству ковроделия, старинной армянской музыке и песне, средневековой миниатюре и архитектуре, современной армянской литературе, кино и керамике, а также проблемам охраны памятников). Интервью проводились с известными специалистами той или иной сферы.

Содержание

 • Նախաբան
 • Սարգիս Հարությունյան Մտորումներ հայ առասպելաբանության վերաբերյալ
 • Զավեն Թագակչյան Հոռովելները որպես հայ երգարվեստի ինքնատիպ ժանր
 • Հռիփսիմե Պիկիչյան Հնագույն ծիսաառասպելաբանական պատկերացումների դրսևորումը հայկական հոռովելներում
 • Կարինե Խուդաբաշյան Հայկական նվագարաններից զուռնայի և դուդուկի ծագման, հայկական ձայնակարգերի և ծիսական պարերգերի շուրջ
 • Մուրադ Հասրաթյան Վաղ միջնադարյան եկեղեցական ճարտարապետության շուրջ (IV-VIIդդ.)
 • Սամվել Կարապետյան Հայկական հուշարձանների պահպանման խնդիրները
 • Վիգեն Ղազարյան Հայկական մանրանկարչության մասին
 • Աշխունջ Պողոսյան Հայկական գորգարվեստի շուրջ
 • Լուսինե Նաղդալյան Հայկական խեցեգործությունն արդի ժամանակաշրջանում
 • Հովհաննես Գրիգորյան Հայ ժամանակակից գրողն ու գրականությունը
 • Դավիթ Մուրադյան Հայկական կինոարվեստի ծագումը, վերելքն ու մերօրյա ճգնաժամը