Бойнагрян Владимир Рубенович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Бойнагрян Владимир Рубенович
Бойнагрян Владимир.jpg
Краткая информация:
Профессор Ереванского государственного университета, Действительный член Международной академии наук экологии и безопасности
Медаль_«Ветеран_труда».JPG

Биография

В 1957 - 1962 годах - учился в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова на географическом факультете.

В 1966 - 1969 годах - проходил аспирантуру в МГУ.

В 1969 году - получил степень Доктор географических наук, преподавал в Московском государственном университете на географическом факультете.

С 1973 по 1996 годы - доцент в ЕГУ.

В 1996 году - доктор наук, Ереванский государственный университет, факультет географии и геологии.

С 1997 по 2006 годы - профессор Ереванского государственного университета, заведующий кафедрой геоморфологии и картографии, факультет географии и геологии.

С 2008 году - Действительный член (академик) Международной академии наук экологии и безопасности.

Достижения

 • Доктор географических наук (1969)
 • Представитель Армении в Международной ассоциации по Гидрологическим наукам (1998)
 • Действительный член (академик) Международной академии наук экологии и безопасности (2008)

Награды

 • Медаль «Ветеран труда» (1989)
 • Серебряная медаль Ереванского государственного университета (1994)
 • Золотая медаль Ереванского государственного университета (2009)

Участие в конференциях

Принимал участие в научных конференциях в Армении, России, Румынии, Грузии, Турции, Словении, в Великобритании, Нидерландах, Иране, Италии, и в других странах.

Сочинения

Книги

 • Բոյնագրյան Վ.Ռ., Մանուկյան Ն.Վ. Աշխարհագրության աէրոտիեզերական մեթոդները | Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, Հեղ.հրատ 2014, 152 էջ
 • Бойнагрян В.Р. Россыпи и их минералы | Ереван: ЕГУ, Авторское издание, 2012, 180с.
 • Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ.Գագինյան Հողմնահարում և դրա հետևանքները | ԵՊՀ – Եր.: Հեղ.հրատ., 2012. – 90 էջ
 • В.Р. Бойнагрян Трехъязычный словарь физико-географических терминов | Словарь, Ереван, Изд-во "Айагитак", 2010, 312 с.
 • Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան Լեռնային երկրների ինժեներական աշխարհագրություն | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 69 էջ
 • Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ռ.Խ. Գագինյան Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 52 էջ
 • Ռ.Խ.Գագինյան, Վ.Ռ. Բոյնագրյան Ընդհանուր գեոմորֆոլոգիայի գործնական աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, ԵՊՀ հրատարակ., 53 էջ
 • В.Р.Бойнагрян, В.Э.Степанян, Д.А.Хачатрян, Д.Г.Аракелян, Ю.Г.Гюрджян Оползни Армении | Монография, Ереван, Изд-во "Асогик", 2009, 308 с.
 • В.Р. Бойнагрян, В. Е. Степанян, Е. Е. Снгрян, Е. Е. Снгрян, Ю. Г. Гюрджян, Л. А. Манукян Комплексное решение проблемы экологической и производственной безопасности территории размещения законсервированных хвостохранилищ от селепроявления в Зангезурском регионе Сюникской области Армении | Труды международной конференции "Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита" Пятигорск, 2008, с.355-358
 • Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Ն.Վ.Մանուկյան, Օ.Ա.Ավետիսյան Գեոմորֆոլոգիական ուսումնասիրությունների մեթոդները ուսումնական պրակտիկայի ընթացքում (Մարմարիկ գետի օրինակով) | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ ԵՊՀ աշխարհագրական ֆակուլտետի II կուրսի ուսանողների համար, Երևան, ԵՊՀ, 2006, 63 էջ

Статьи

 • V. R. Boynagryan , A. V. Boynagryan Антропогенные преобразования рельефа долины реки Мармарик и развитие вторичных техногенных геоморфологических процессов (Մարմարիկ գետի հովտի ռելիեֆի անթրոպոգեն վերափոխումները և երկրերդային տեխնածին գեոմորֆոլոգիական երևույթների զարգացումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 27-32 (ռուսերեն) |
 • V. R. Boynagryan Антропогенное воздействие на рельеф Армении и вторичные техногенные процессы (Հայաստանի ռելիեֆի անթրոպոգեն փոփոխությունները և երկրորդային տեխնածին երևույթները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 40-46 (ռուսերեն)
 • V. R. Boynagryan Селевые явления на Армянском нагорье (Սելավային երևույթները Հայկական լեռնաշխարհում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 43-49
 • V. R. Boynagryan Проявления карста и образование подземных пустот на Армянском нагорье (Կարստի արտացոլումները և ստորերկրյա դատարկությունների առաջացումը Հայկական լեռնաշխարհում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 31-37
 • Бойнагрян В. Р. Изучение и картирование плиоцен-четвертичных рыхлообломочных образований Армении | Вестник Краснодарского региональ. отд. Русского геогр. общества, Краснодар, Россия, 2015, 8, 73-78 стр.
 • Бойнагрян В.Р., Авакян А.А., Аракелян А.А., Ерицян Г.Г. Состояние, задачи и приложения морфометрических исследований рельефа Армении | Геоморфология и картография. Материалы ХХХIII Пленума Геоморф. комиссии РАН. Саратов, 2013, с.532-536
 • Бойнагрян В.Р. Изучение и картирование плиоцен-четвертичных рыхлообломочных образований Армении | Вестник Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, #8, Краснодар, 2014, с.35-44.
 • Бойнагрян В.Р. Исследование экзогенных процессов в Армении | Материалы XXXIV Пленума Геоморфологической комиссии РАН: Экзогенные рельефообразующие процессы: результаты исследований в России и странах СНГ, Волгоград, 2014, 5с.
 • Бойнагрян В.Р. , Бойнагрян А.В., Манукян Н.В. Селевая активность в Армении | Сборник докладов международной конференции “Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита”, Южно-Сахалинск, 2014, с. 10-13.
 • Бойнагрян В.Р. Мониторинг активных оползней Армении как основа защиты инфраструктуры от природных катастроф | Современные проблемы геологии, географии и экологии», Ереван, 2014, с. 150-159.
 • Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х., Давтян П.Г., Костанян А.А., Григорян А.В. Анализ инфильтрационных свойств почвогрунтов водосборного бассейна р.Дебед | Современные проблемы геологии, географии и экологии», Ереван, 2014, с. 144-149.
 • Vladimir R. Boynagryan Загрязнение природной среды Республики Армения и оценка ее безопасности | Сборник докладов международной конференции “Security Forum”, Одесса, 2013, с.184-188
 • Бойнагрян В.Р. Катастрофические подвижки оползней в Армении и их последствия | Сборник докладов международной конференции “Современные проблемы географии”, Тбилиси, 2013, с. 64-70
 • Бойнагрян В.Р., Бойнагрян А.В. Оценка опасности и риска затоплений антропогенных объектов при смещении ряда оползней в Армении | Геоморфология и картография. Материалы ХХХIII Пленума Геоморф. комиссии РАН. Саратов, 2013, с.156-159
 • Бойнагрян В.Р., Давтян П.Г., Манукян Н.В. , Бойнагрян А.В., Пилоян А.С. Роль антропогенного фактора в формировании селей в Армении | Сборник докладов международной конференции “Современные проблемы географии”, Тбилиси, 2013, с. 59-63
 • В.Р. Бойнагрян, А. В. Бойнагрян , Н. В. Манукян Загрязнение природной среды Республики Армения | Материалы Всероссийской конференции “Проблемы территориальной организации природы и общества”, Иркутск, 2012, с. 181-182
 • Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Бойнагрян А.В. , Манукян Н.В. Оценка опасности и риска формирования селей в северных областях Армении | Труды конференции “Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита”. М.: МГУ, 2012, с.14-15
 • Бойнагрян В.Р., Гагинян Р.Х. , Давтян П.Г. , Бойнагрян А.В., Манукян Н.В. Оценка опасности и риска формирования селей в северных областях Армении | ГеоРиск, Москва. 2012, с.44-47
 • В.Р. Бойнагрян Чрезвычайные весенние расходы воды в реках Армении и связанные с ними затопления и размывы берегов | Материалы Всероссийской конференции "Рельеф и эрозионные процессы гор", Иркутск, 2011, т. 2., с. 59-61
 • V.R.Boynagryan,, V. E. Stepanyan Assessing Hazards and Risks from Hydro–Meteorological Phenomena in the Republic of Armenia | Stimulus for Human and Societal Dynamics in the Prevention of Catastrophes. Amsterdam. Berlin. Tokyo. Washington, DC: JOS Press. 2011, p.189-193
 • В. Бойнагрян, Н. В. Манукян, А. В. Бойнагрян Антропогенное загрязнение природной среды Армении и его воздействие на здоровье населения | Международные научные чтения "Белые ночи -2011". Великий Новгород, 2011, с.74-79
 • V.Boynagryan, B. Najafikha Determining high erosion risk places in south - east coasts of Caspian Sea | 7th International Conference on Asian Marine Geology /Abstracts of papers. Dona Paula, Goa, India. 2011, p.180
 • Бойнагрян В.Р., Aвагян А.А. , Пилоян А.С. Современные экзогенные процессы в бассейне р. Агстев (Армения) | Материалы Всероссийской конференции "Рельеф и эрозионные процессы гор", Иркутск, 2011, т. 2., с.70-72
 • В.Р. Бойнагрян, А.В. Бойнагрян Особенности формирования и строения речной сети Армянского нагорья | Материалы Всероссийской конференции "Рельеф и эрозионные процессы гор", Иркутск, 2011, т. 2., с.61-64
 • Артак Пилоян, Владимир Бойнагрян, Аршавир Авакян Современные экзогенные процессы в бассейне реки Агстев (Армения) | Материалы Всероссийской научной конференции "Рельеф и экзогенные процессы гор" с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения д.г.н., проф. Л.Н.Ивановского Иркутск, 25-28 октября 2011 г.
 • V. R. Boynagryan Геоморфологические и инженерно-геологические условия строительства канатной дороги Алидзор–Татев (Հալիձոր–Տաթև ճոպանուղու շինարարության գեոմորֆոլոգիական և ինժեներաերկրաբանական պայմանները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #1(224), էջ 24-29 (ռուսերեն) |
 • В. Бойнагрян, Б. Нажафиха Динамика берегов Горганской косы (п-ов Мианкале) и Горганского (Астрабадского) залива (Южный Каспий, Иран) за последние 50 лет | Материалы конференции, посвященной 90-летию П.С. Бошнагяна, 2011, с. 19-25
 • V.Boynagryan, B. Najafikha Investigation of sand dune evolution in southeast coast of Caspian Sea using satellite data | SPIE Asia – Pacific Remote Sensing / Technical Abstract Summaries. 11-14 October Songdo Convensia, Incheon, Republic of Korea 7858-32, Session 6, 2010, p. 6
 • В.Р. Бойнагрян Картирование плиоцен - четвертичных рыхлообломочных образований при геоморфологических исследованиях в Армении | Теория геоморфологии и ее приложение в региональных и глобальных исследованиях, Иркутск, 2010, с. 146-147
 • В.Р. Бойнагрян Геоморфологические процессы на берегах оз. Севан в связи с поднятием его уровня | Геоморфологические процессы и их прикладные аспекты. VI Щукинские чтения. Труды. Москва, 2010, с. 276-277
 • Boynagryan V.R., Hosseinali Habibi, Samad Shadfar Study of some effective factors on the landslide phenomena using GIS and RS technique (A case study: Latian Basin- Iran) | Геоморфологические процессы и их прикладные аспекты. VI Щукинские чтения. Труды. Москва, 2010, с. 559-560
 • В. Бойнагрян, Б. Нажафиха Динамика берегов Горганской косы (п-ов Мианкале, Южный Каспий ) в связи с подъемом уровня Каспийского моря за последние 25-30 лет | "Геоморфологические процессы и их прикладные аспекты", VI Щукинские чтения. Труды. Москва, 2010, с. 278-279
 • В.Р. Бойнагрян Исследование оползней в Армении- результаты и перспективы | Теория геоморфологии и ее приложение в региональных и глобальных исследованиях, Иркутск, 2010, с. 146-147
 • В.Р. Бойнагрян, М.А. Абрамян Горы Армении как объект экстремального туризма | Инфoрмационные Технологии и Управление-5. Изд-во “Энциклопедия-Арменика” Ереван, 2010, с.198-209
 • В.Р. Бойнагрян Симфония о горах Земли | Геоморфология, N1, 2010, с.108-109
 • V. R. Boynagryan Воздействие оползней Армении на транспортные коммуникации и населенные пункты (Հայաստանի սողանքների ազդեցությունը տրանսպորտային ուղիների և բնակավայրերի վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 22-30 (ռուսերեն) |
 • V.R.Boynagryan Landslides in Armenia | Revue Roumaine, de Geographie Romanian Journal of Geography, v. 53, N 2, 2009, Bucuresti, p. 197-208
 • V.R.Boynagryan Critical ecoregions of Armenia | The International Internet Conference "Critical Ecoregions: modern conditions, problems and ways of their decision" Tbilisi, 2009, p.31-34
 • В.Р. Бойнагрян, В. Е. Степанян, В. В. Габриелян, Е. Е. Снгрян Актуализация схемы инженерной защиты территории г.Иджеван от селевой опасности и обоснование приоритетности возведения селезащитных сооружений, исходя из степени риска | Труды международной конференции "Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита", Пятигорск, 2008, с. 359-362
 • В.Р. Бойнагрян, А. В. Бойнагрян, Б. В. Бойнагрян Выявление разломной тектоники горных областей с помощью топографических карт (на примере Восточный Понт-Малокавказского региона) | Сборник трудов Института географии им. Вахушти Багратиони. Новая серия, #2 (81), Тбилиси, 2008, с. 69-77
 • В.Р. Бойнагрян Опасные рельефообразующие процессы последних лет в Армении | "Отечественная геоморфология: прошлое, настоящее, будущее", Санкт-Петербург, 2008, с. 106-108
 • В.Р. Бойнагрян Геоморфологические исследования в Армении (прошлое, настоящее, будущее) | "Отечественная геоморфология: прошлое, настоящее, будущее", Санкт-Петербург, 2008, с. 346-347
 • В.Р. Бойнагрян Селевые потоки в Армении | Труды международной конференции "Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита", Пятигорск, 2008, с.143-146
 • В.Р. Бойнагрян Строение и состав четвертичных рыхлообломочных образований бассейна р.Вохчи | Сборник научных трудов конференции "Современные проблемы геологии и географии" Ереван, 2008, с. 141-150
 • В.Р. Бойнагрян Некоторые типоморфные особенности минералов тяжелой фракции шлихов из аллювия террас р.Вохчи | Сборник научных трудов конференции “Современные проблемы геологии и географии”. Ереван, 2008, с. 138-140
 • Ն.Վ.Մանուկյան, Վ.Ռ.Բոյնագրյան, Օ.Ա.Ավետիսյան Էկոլոգիական գեոմորֆոլոգիայի բովանդակության և նպատակի սահմանման հարցի շուրջ | ՀԱԸ հիմնադրամ 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Կոնֆ. նյութեր, Երևան, 2006, էջ 108-112
 • V. R. Boynagryan Опустынивание территории республики Армения (постановка вопроса, факторы, индикаторы, защитные мероприятия) (Հայաստանի Հանրապետության տարածքի անապատացումը (հարցի էությունը, գործոններն, ինդիկատորները, պաշտպանական միջոցառումներն)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 129-138 (ռուսերեն) |
 • V. R. Boynagryan Оползни Армении (их распространение, условия и причины образования, разновидности) (Հայաստանի սողանքները (նրանց տարածումը, առաջացման պայմանները և պատճառները, տարատեսակները)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 3-17 (ռուսերեն)
 • Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A. Геоморфологический анализ территории Малого Кавказа и Армянского нагорья с целью определения сейсмического риска отдельных его участков | “Геоморфология Кавказа: новые идеи и подходы”. Научная интернет-конферeнция. Тбилиси, 2002, с. 43-47
 • Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A. Антропогенные нарушения экосистемы долины р.Мармарик (М.Кавказ, Армения) | Материалы Международной конференции “Горы и люди”. Рахов, Украина, 2002, с.131-134
 • Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A. Создание геоинформационной системы бассейна озера Севан как основы для разработки принципов устойчивого развития региона | Тезисы докладов Международной конференции “Проблемы устойчивого развития горных регионов”. Тбилиси, 2002, с.109-110
 • Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A., Бойнагрян Б.В. Формирование и развитие речных долин Армянского нагорья | Тезисы докладов Международной конференции “Проблемы геоморфологии и неотектоники горных областей Альпийско-Гималайского пояса”. Ереван, 2001, с.16-17
 • Balassanian S., Boynagryan V., Avanesyan A. Seismogenic Nature of Landslide in the Territory of Armenia | International Thematic Conference "Problems of Geomorphology and Neotectonics of Mountain Regions of Alpine-Himalayas Belt", 14-21 Oct., Yerevan, Abstract Vol., pp. 68-69
 • Boynagryan V.R. , Ayriyants A.A., Balyan S.P. Landslide-Rockfalls in Valley of River Baidak | Landslides in research, theory and practice. Cardiff, UK, Thomas Telford, 2000, 167-170p.
 • Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A., Бойнагрян Б.В. Некоторые вопросы определения геологической и экологической безопасности отдельных регионов Армении и мониторинг | Тезисы докладов международного семинара “Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ”. Ереван, 2000, с.187
 • Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A., Чобанян К.Р. Геоэкологическое картографирование территории Армении | Тезисы докладов IV научной конференции “Актуальные экологические проблемы Республики Татарстан”. Казань, 2000, с.206
 • Бойнагрян В.Р., Айриянц A.A. Эрозионные процессы в Армении и создание их автоматизированной геоинформационной системы для решения ряда прикладных и экологических проблем | Материалы и краткие сообщения XIV пленарного межвузовского координационного совещания по проблеме эрозии, русловых и устьевых процессов. Уфа, 1999, с.75-76
 • Бойнагрян В.Р. , Айриянц А.А. , Бойнагрян Б.В. Картирование рыхлых покровных образований Ширакской области (для оценки степени риска осваиваемых территорий) | Тезисы докладов Республиканского научного заседания, 29-30 октября, 1998. Гюмри, с.224-225
 • Boynagryan V.R., Ayriyants A.A. , Boynagryan B.V. Particularities of structure of friable grounds in Armenia and seismic risk | Abstracts of papers of the II International conference on earthquake hazard and seismic risk reduction. Yerevan, 1998, 139p.
 • Бойнагрян В.Р., Айриянц А.А., Бойнагрян Б.В. Некоторые проблемы экологической геоморфологии бассейна оз.Севан и пути их решения | Материалы I-ой национальной конференции “Устойчивое человеческое развитие и Армения”. Ереван, 1997, с. 71-72

Библиография