Калантарян Женя Андраниковна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Калантарян Женя Андраниковна
Ж. А. Калантарян.jpg
Дата рождения: 24.05.1942
Место рождения: Севкар, Армения
Краткая информация:
Литературовед, доктор филологических наук, профессор
Медаль_Мовсеса_Хоренаци.jpg

Биография

Родилась 24 мая 1942 г. в селе Севкар Иджеванского района (ныне Тавушская область РА).

Окончила филологический факультет ЕГУ.

В 1964-1968 гг. училась в аспирантуре ЕГУ.

С 1969 г. работает на кафедре новейшей армянской литературы ЕГУ.

Возглавляет Совет по присуждению ученых степеней по линии литературоведения ВАКа.

Член Союза писателей Армении с 1989 г.

Произведения

Ж. Калантарян – соавтор школьных учебников, автор исследований, пособия для вузов, более 70 научных статей.

 • Отражения. Ер., 2002
 • Армянская литература (учебник для 10 класса средней школы, соавтор). Ер., 2000, 1996, 1993
 • История армянской литературы. Ер., 1986
 • Хрестоматия по армянской литературной критике. Т. 1-2. Ер., 1981, 1986
 • Вопросы теории и истории литературной критики. Ер., 1980
 • Ваагн Давтян. Сущность земли и Родины: (Лекция) / Ж. А. Калантарян; Ерев. гос. ун-т, Каф. сов. лит. Ер., 1989
 • История армянской литературно – теоретической мысли 5-19 веков | Изд-во «Гитутюн» НАН РА, 2015, 403с.
 • Դիտանկյուն | Գրականագիտական հոդվածների ժողովածու, «Արմավ» հրատարակչություն, 2015, 307 էջ
 • Եղիշե Չարենց | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2012, 310 էջ
 • Հայ գրականություն | Հանրակրթական դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, 2-րդ վերամշակված հրատարակություն, «Արևիկ» հրատարակչ., 2015թ, 255 էջ
 • Գրական հորիզոններ | ԵՊՀ հրատ., Երևան 2008, 277 էջ
 • Ուրվագծեր արդի հայ գրականության | «Զանգակ» հրատ., Երևան 2006, 208 էջ
 • Անդրադարձներ | «Զանգակ» հրատ., Երևան 2002, 231 էջ
 • Հայ գրականություն | (Միջնակարգ դպրոցի 10-րդ դասարանի համար), «Լույս» հրատ., Երևան 2000, 198 էջ
 • Վահագն Դավթյան. հողի և հայրենիքի խորհուրդը | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1989, 30 էջ
 • Հայ գրականագիտության պատմություն | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1986, 428 էջ
 • Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա | (հատոր 2), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1984, 410 էջ
 • Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր | Մենագրություն, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1982
 • Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա | (հատոր 1), Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1981, 617 էջ
 • Ժանրերը սովետահայ գրականության ձևովորման շրջանում | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1974, 78

Статьи

 • Հումանիտար գիտությունների «ճգնաժամը» և գրաքննադատությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-14
 • Վահան Թոթովենցը և եղեռնը | «Նորք», Երևան, 2015, նո 3, էջ 128-138
 • Գրականագիտության բազմադիմությունը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 3-15 |
 • Հրանտ Մաթևոսյանի «Տաշքենդ» վիպակը | Տիպաբանական զուգահեռներ, Վէմ, Երևան, 2014, նո. 2, էջ 62 - 92
 • Չարենցի պոեմների ներժանրային հարցեր | «Չարենցյան ընթերցումներ» ժող. 9, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 45-72
 • Միջտեքստայնություն | «Նորք», 2012, N 2 էջ 148-159 |
 • Գրականության գործառնությունը | «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 2- 3, ԳԱԱ հրատ, Երևան, 2012, էջ 288-305 |
 • Գրականության գործառնությունը | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 2012, նո. 2-3, էջ 45 - 72
 • Թոմաս Վուլֆ և Հրանտ Մաթևոսյան | «Մաթևոսյանական ընթերցումներ» գիրք 2. ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2011, էջ 35-65 |
 • Գուրգեն Մահարու «Կյանքի գիրքը» կամ ճշմարտության տարբերակները | «Նորք», N 2, 2011, էջ 117-138 |
 • Խորհրդածություններ Գրիգոր Պըլտյանի «Հայկական ֆուտուրիզմ» գրքի մասին և նրա առիթով | «Գրականագիտական հանդես», Երեւան, 2011, էջ 94- 111
 • Եղեռնական իրադարձությունների արձագանքները Ակսել Բակունցի արձակում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 5-19 |
 • Մի քանի դիտարկումներ արդի հայ վեպի ներժանրային զարգացումների մասին | «Գրական թերթ», Երեւան 2008, 5-6, 14 էջ
 • Գրող, գրականություն, ընթերցող | «Նորք», Երեւան 2007, 3
 • Մաթևոսյանի դասերը | «Մաթևոսյանական ընթերցումներ» գիրք 1. ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2006 թ., էջ 96-108
 • Գրական երկի տարաբնույթ ընկալումները | «Գրականագիտական հանդես», Երեւան 2005, Բ (Դ) պրակներ, էջ 68-77
 • Արսեն Տերտերյան (դիմանկար) | «Նշանավոր ճեմարանցիներ» (հոդվածների ժողովածու), Ս. Էջմիածին 2005, էջ 437-446
 • Հրանտ Թամրազյան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 208-211 |
 • Քրիստոնեական թեմաներն ու խորհրդանիշները Վ. Դավթյանի պոեզիայում | «Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը» (հոդվածների ժողովածու), Երեւան 2001, 148-175
 • Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» պոեմի և սաղմոսների առնչությունները | «Ս. Էջմիածին» հրատ., Երևան 1997, 67 էջ
 • Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրաման ժամանակի քննադատության ընկալմամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (74), Երևան 1991թ., էջ 19-34
 • Հրանտ Մաթևոսյանի գեղագիտության մի քանի հարցեր | «Քննադատական տարեգիրք», Երեւան1991, «Նաիրի» հրատ., թիվ 3, էջ 20 - 40
 • Վահագն Դավթյան | «Երևանի համալսարանի» հրատ., Երևան 1991, 163
 • Արշակ Չոպանյանը սփյուռքահայ գրականության քննադատ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երեւան 1989, թիվ 1, էջ 26-36
 • Հոգեբանական գրականագիտական դպրոցը և Արսեն Տերտերյանը | «Քննադատական տարեգիրք», Երեւան 1985, «Նաիրի» հրատ. Էջ 193-219
 • Կեցության փիլիսոփայությունը «Եռանկյունու» մեջ (Ա. Այվազյանի մասին) | «Գարուն», Երեւան 1984, թիվ 3
 • Խաչատուր Աբովյանը արևմտահայ քննադատության գնահատմամբ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երեւան 1984, թիվ 3, /54/, էջ 40-54
 • Գրական քննադատության տեսության և պատմության հարցեր | Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան 1982
 • «Աթիլլա» պոեմի ստեղծագործական պատմությունից | «Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 4, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1979, 154-167
 • Չարենցի սիրո լիրիկան | «Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 3, ԵՊՀ հրատ., Երեւան 1977, էջ 58-98

Достижения

 • доктор филологических наук
 • профессор

Премии

 • Ежегодная премия президиума СПА за литературно-критические статьи, опубликованные в печати, 2002
 • Медаль премьер-министра РА (2009)
 • медаль Мовсеса Хоренаци (2011)
 • золотая медаль министерства образования и науки (2012)
 • золотая медаль Ереванского государственного университета (2015)

Изображения

Библиография