Мегрян Сергей Гургенович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Мегрян Сергей Гургенович
Sergey G. Meghryan
Sergey G. Meghryan.jpg
На английском: Sergey G. Meghryan
На армянском: Սերգեյ Գուրգենի Մեղրյան
Краткая информация:
Кандидат юридических наук, доцент юридического факультета ЕГУ, заведующий кафедрой гражданского процесса

Биография

В 1992 - 1997 годах - обучался в Ереванском государственном университете (ЕГУ) на юридическом факультете.

С 1997 по 2000 годы - учился в аспирантуре ЕГУ, получил степень кандидата технических наук.

В 1998 - 2000 годах - преподаватель кафедры гражданского права РА при ЕГУ.

С 1999 по 2004 год - лектор-координатор юридической консультационной клиники в ЕГУ.

В 2000 - 2006 годах - ассистент кафедры гражданского права ЕГУ.

В 2002 - 2007 годах - начальник юридического отдела армяно-канадской компании «Гранд-Кенди».

В 2003 - 2004 годах - канцлер университета имени «Григора Зохраба».

В 2006 - 2007 годах - доцент кафедры гражданского права ЕГУ.

С 2007 года - заведующий кафедрой гражданского процесса ЕГУ.

С 2012 по 2014 годы - преподаватель Судебной школы Республики Армения.

С 2015 года - член оценочной комиссии общего собрания судей.

В 2015 - 2016 годах - руководитель группы проекта гражданского кодекса РА.

С 2016 года - преподаватель Академии правосудия РА, также, приглашенный лектор в Школе адвокатов РА.

С 2016 года - член рабочей группы в проекте редакционного кодекса РА.

Достижения

 • Кандидат юридических наук

Награды

 • Золотая медаль Министерства образования и науки Республики Армения (2013)

Членство в организациях

 • Член Ассоциации адвокатов Армении (1998)
 • Член специализированного совета при ЕГУ, присуждающий ученые степени (2010)
 • Член Палаты адвокатов (2015)

Сочинения

Книги

 • Սերգեյ Մեղրյան ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 2 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ |
 • Սերգեյ Մեղրյան ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 1 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ |
 • Ս. Մեղրյան, Գ. Բեքմեզյան, Դ. Սերբոյան, Լ. Մելիքջանյան Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս: (2-րդ հրատարակություն՝փոփոխություններով և լրացումներով) | Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 154 էջ
 • Ս. Գ. Մեղրյան Ապացուցումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում | ԵՊՀհրատ., Երևան, 2012, 256 էջ
 • Մեղրյան Ս.Գ. ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունը սխեմաներում | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2011
 • Մեղրյան Սերգեյ Գուրգենի Քաղաքացիական գործերով առաջին ատյանի դատարանի դատական ակտերը | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2010 |
 • Սերգեյ Գուրգենի Մեղրյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք | Բուհական դասագիրք, մաս երկրորդ, ԵՊՀ հրատ., 2008
 • Տ. Կ. Բարսեղյան, Ա. Մ. Հայկյանց, Գ. Հ. Ղարախանյան, Ս.Գ. Մեղրյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք (երկրորդ մաս) | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, 560 էջ
 • Ս. Գ. Մեղրյան Հաշվարկային իրավահարաբերություններ | ԵՊՀ հրատ., 2000, 28 էջ
 • Ս. Գ. Մեղրյան Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ): Երկրորդ մաս | Գ.Հ. Ղարախանյանի և Տ.Կ. Բարսեղյանի խմբագրությամբ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, 176 էջ
 • Մեղրյան Ս. Գ., Ավետիսյան Վ.Դ.Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք | Ուսումնական ձենարկ,(գործնական պարապմունքների ձեռնարկ), ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 252
 • Դավիթ Ամիրյան, Արամ Կարախանյան, Գագիկ Ղազինյան, Լիաննա Սարգսյան, Սերգեյ Մեղրյան, Արթուր Վաղարշյան Իրավաբանի մասնագիտական հմտությունների դասավանդման հիմնահարցեր | Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2003, 208 էջ
 • Բարսեղյան Տարիել, Մեղրյան Սորգեյ, Ղարախանյան Գեղամ, Սերոբյան Դավիթ, Մելիքջանյան Լիպարիտ, Բեքմեզյան Գրիգոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք | Դասագիրք բուհական, ԵՊՀ հրատ., 2001
 • Ս. Գ. Մեղրյան Արժեթղթեր | ԵՊՀ հրատ., 2000, 124 էջ
 • Ս. Գ. Մեղրյան Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագիր | ԵՊՀ հրատ., 2000, 24 էջ
 • Ս. Գ. Մեղրյան Վարկային և հաշվարկային հարաբերությունների քաղաքացիաիրավական կարգավորումը

Статья

 • Սերգեյ Մեղրյան Արագացված դատաքննության ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 252-270
 • Sergey Meghryan Հեռակա դատաքննության ինստիտուտը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 11-25
 • Sergey Meghryan Պարզեցված վարույթը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 3-24
 • Sergey Meghryan Bases for Exemption from Proof in Civil Procedure | Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp.244-258
 • Ս. Գ. Մեղրյան Գրավոր ապացույցները ՀայաստանիՀ անրապետության քաղաքացիական դատավարությունում | Օրինականություն, Երևան, 2012, թիվ 69, էջեր 34-39
 • Ս. Գ. Մեղրյան Փորձագետի եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում (գործող իրավակարգավորումը և կատարելագործման հիմնական ուղիները) | ԵՊՀհրատ., Երևան, 2012, էջեր 115-149
 • S. G. Meghryan Ապացուցման պարտականությունը բաշխելու հիմնախնդիրը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 136.3, Երևան 2012թ., էջ 62-76
 • Սերգեյ Մեղրյան Ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը քաղաքացիական դատավարությունում | «Օրինականություն», Երևան, 2011, թիվ 66, էջ 17-23
 • Սերգեյ Մեղրյան Քաղաքացիական դատավարությունում ապացուցման պարտականության բովանդակությունը | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2011, թիվ 2 (52), էջ 72-85
 • Ս. Գ. Մեղրյան Գրավոր ապացույց¬ները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում | Օրինականություն, Երևան, 2011, թիվ 68, էջեր 7-11
 • S. G. Meghryan Ապացուցման առարկայի հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 134.3, Երևան 2011թ., էջ 38-53
 • S. G. Meghryan Ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռների օրինական ուժը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Իրավագիտություն», 133.3, Երևան 2011թ., էջ 73-85 |
 • Սերգեյ Գուրգենի Մեղրյան ՀՀ Սահմանադրության 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի մեկնաբանություն | Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Գ. Հարությունյանի և Ա. Վաղարշյանի ընդհ. խմբ., «Իրավունք» հրատ., Եր., 2010, էջ 365-367
 • Սերգեյ Մեղրյան Քաղաքացիական և վարչական գործերի դատական ենթակայությունը որոշելու չափանիշները | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, թիվ 2 (48), էջ 29-38 |
 • Սերգեյ Մեղրյան Ապացուցելուց ազատելու հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում | «Պետություն և իրավունք», Երևան, 2010, թիվ 4 (50), էջ 52-62 |
 • Սերգեյ Մեղրյան Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերի ենթակայությունը վարչական դատարանին | Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 65 -73
 • Сергей Мегрян Право на эфективные средства защиты и проблема правовых последствий судебного акта по делам об оспарвании правомерности нормативно-правового акта | Сборник материалов международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека: «Всеобщая декларация прав человека и право каждого человека на справедливый, независимый и беспристрастный суд», Ереван, Изд-во «Тигран Мец», 2008, стр. 82-94
 • Մեղրյան Սերգեյ Վարչական դատավարությունում նորմատիվ իրավավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով դատաքննության առանձնահատկությունների հարցի շուրջ | «Իրավագիտության հարցեր», թիվ 1-2, Երևան, 2008, էջ 25-29
 • Ավետիսյան Վահրամ, Մեղրյան Սերգեյ Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների ձեռնարկ). Մաս առաջին | Երևան,Երևանի համալսարանի հրատ., 2006, 272 էջ։
 • Սերգեյ Մեղրյան Ակրեդիտիվ բացելու և այն սպասարկելու վերաբերյալ պայմանագրի իրավական բնույթը | Պետություն և իրավունք, Եր., 2004, թիվ 1-2 (23-24)
 • Ս. Գ. Մեղրյան Ինկասո հաշվարկներ | Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2004, թիվ 3, էջեր 72-81
 • Ս. Գ. Մեղրյան Ակրեդիտիվային գործառնության ընդհանուր բնութագիրը և կատարման իրավական հիմքերը | Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2004, թիվ 1-2,էջեր 43-51
 • Սերգեյ Մեղրյան Անկանխիկ դրամական միջոցների հիմնահարցը և բանկային հաշվի պայմանագրի առարկան քաղաքացիական իրավունքում | «Իրավագիտության հարցեր», Եր., 2001, թիվ 1, էջեր 13-19
 • Սերգեյ Մեղրյան Բանկային ավանդի պայմանագրի շուրջ | «Իրավագիտության հարցեր», Եր., 2001, թիվ 4, էջեր 52-62
 • Սերգեյ Մեղրյան Բանկային հաշվի պայմանագրի հասկացությունն ու իրավական բնույթը | Պետություն և իրավունք, Եր., 2001, թիվ 4 (14), էջեր 52-62
 • Мегрян Сергей Проблема унификации гражданско-правового регулирования лизинга и конвенция UNIDROIT о международном финанасовом лизинге | Պետություն և իրավունք, Եր., 2001, թիվ 1 (11), էջեր 30-38
 • Մեղրյան Սերգեյ Դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագիր | Պետություն և իրավունք, Եր., 2000, թիվ 4 (10), էջեր 33-37
 • С. Г. Мегрян К вопросу о предприятии как предмете договора финансовой аренды | Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 2000, թիվ 12 (78), էջեր 75-78
 • Ս. Գ. Մեղրյան Ոչ փաստաթղթային արժեթղթեր | Իրավագիտության հարցեր, Երևան, 2000, թիվ 34, էջեր 60-62
 • Сергей Мегрян Договор лизинга и его гражданско-правовая природа | Պետություն և իրավունք, Եր., 1999, թիվ 1 (4), էջեր 74-87
 • Сергей Мегрян Экономико-правовая конструкция лизинга | Հանդես Երևանի համալսարանի, Եր., 1999, թիվ 1 (93), էջեր 70-77
 • Ս. Գ. Մեղրյան Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ) | Իրավագիտության հարցեր, Եր., 1999, թիվ 23, էջեր 128-137
 • С. Г. Мегрян Некоторые вопросы ответственности сторон договора лизинга и продавца | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения), Երևան, 1999, թիվ 1, էջեր 90-98
 • С. Г. Мегрян Содержание договора финансовой аренды (лизинга) | Պետություն և իրավունք (Государство и право), Երևան, 1999, թիվ 3 (6), էջեր 43-57

Библиография