Овсепян Лиана Самвеловна

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Овсепян Лиана Самвеловна
Hovsepyan Liana
На английском: Hovsepyan Liana
Краткая информация:
Профессор, заведующая кафедрой общей лингвистики ЕГУ

Биография

В 1958 -1963 годах училась на факультете армянской филологии Ереванского государственного университета.

В 1964 -1967 годах - получала послевузовское образование в Институте языка Национальной академии наук Армянской ССР.

C 1967 года по настоящее время - работает в национальной академии наук республики Армения в качестве младшего научного сотрудника.

В 1970 году получила степень доктора филологических наук.

В 1988 году поучила степень доктора филологических наук, защитив диссертацию на тему “модели словообразования Грабара” НАН АССР.

С 1997 года по настоящее время работает на факультете армянской филологии в Ереванском государственном университете.

Сочинения

Книги

 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հայոց լեզու. Գրականություն | 2006 Երևան, ՙԱնտարես» հրատ. 148 էջ /Հեղինակային խումբ/
 • Լ. Ս. Հովսեփյան, Զ. Նազիկյան, Ս. Ստեփանյան Գերմաներեն - հայերեն - ռուսերեն զրուցագիրք | Լեգալ պլյուս հրատ., Երևան, 2003 , 423 էջ
 • Լ. Ս. Հովսեփյան ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն | «Վան Արյան» հրատ., Երևան, 1997
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Գրաբարի բառակազմությունը | ՀՍՍՀ ԳԱ, Երևան, 1987, 376 էջ
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Գերմաներեն - հայերեն - ռուսերեն զրուցագիրք | Լեգալ պլյուս հրատ., Երևան, 2003 , 423 էջ /հեղինակակիցներ` Զ. Նազիկյան, Ս. Ստեփանյան/
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Սովետահայ լեզվաբանությունը 60 տարում | ՀՍՍՀ ԳԱ, Երևան, 1982, 90 էջ
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության | հ. Բ, «Հոլովում» բաժինը, ՀՍՍՀ ԳԱ, Եր. 1975, էջ 7-130

Статьи

 • Liana Hovsepyan Նոր հայագիտության ռահվիրան ու խորհրդանիշը (Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 81-85
 • Liana S. Hovsepyan Էդուարդ Բագրատի Աղայան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 79-84
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Армянский язык и диалекты | Армяне /серия Народы и культуры, Наука, Москва, 2012, с. 75-81
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Գրաբարի հոլովատիպերի կառուցվածքային դասակարգում | Ջահուկյանական ըներցումներ (7), Երևան, 2012, էջ 148-162
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Գրիգոր Նարեկացու տաղերի ու գանձերի բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն | Ջահուկյանական ըներցումներ (6), Երևան, 2011, էջ 171-184
 • L. S. Hovsepyan Հարատևող ներկայություն (Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 90-ամյակին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 71-73
 • Լ. Ս. Հովսեփյան, Ա.Գագինյան Անորոշ դերբայի կիրառությունը Մատթեոսի ավետարանում հունարեն բնագրի համեմատությամբ | Ջահուկյանական ըներցումներ (5), Երևան, 2010, էջ 114-119
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Ընդհանուր լեզվաբանության հարցերը Գ.Ջահուկյանի աշխատություններում | Ջահուկյանական ըներցումներ (5), Երևան, 2010, էջ 109-113
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Գևորգ Ջահուկյան | "Գիտական հոդվածներ/Ժողովածու", Վանաձոր, 2010, էջ 29-45
 • L. S. Hovsepyan Հարատևող ներկայություն (Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 90-ամյակին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 75-77
 • Լ. Ս. Հովսեփյան The Formal Description Of Armenian Within the UNL System.- Computer Science And Information Technologies | ՙComputer Science And Information Technologies», Yerevan, 2009, pp. 297-300
 • Լ. Ս. Հովսեփյան, Ռ. Ուռուտյան, Ս. Տիոյան Հայերենի անվանական և բայական բառափոխությունը | "Армянский вестник", Москва-Ереван, 2/3 – II, c. 63-76
 • Լ. Ս. Հովսեփյան, Օ. Խաչատրյան Գրիգոր Նարեկացու տաղերի ու գանձերի բառապաշարի վիճակագրական քննություն | Ջահուկյանական ըներցումներ (4), Երևան, 2009, էջ 109-116
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Բառակազմական տիպեր, եղանակներ և միջոցներ | "Ջահուկյանական ըներցումներ" (4), Երևան, 2009, էջ 102-108
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հայոց լեզվի պատմության հիմնախնդիրներն ու սկզբունքները | "Ջահուկյանական ըներցումներ" (3), Երևան, 2008, էջ 107-122
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու սկզբունքները, Ջահուկյանական ըներցումներ | Ջահուկյանական ըներցումներ (2), Երևան, 2007, էջ 112-117
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հայերենի քերականության ձևայնացում և համընդհանուր ցանցային լեզվի հայերեն մոդուլի մշակում, Արևելագիտության հարցեր | Արևելագիտության հարցեր, հ. VI, Երևան, 2006, էջ 144-156
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Բառերի ստուգաբանական և բառակազմական վերլուծությունը հայոց լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում | "Ջահուկյանական ըներցումներ" (1), Երևան, 2006, էջ 123-127
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Խոսք հիշատակի | Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 2006, հ. 2
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Արդի արևելահայ ուղղագրության պատմական հիմքերը | Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2005, էջ 90-98
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Միջին հայերենի ուսումնասիրության հիմնախնդիրները, Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները | ՙՀայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները», Երևան, 2004, էջ 366-371
 • Լ. Ս. Հովսեփյան, Գ. Բաբաջանյան Գևորգ Ջահուկյան (Կենսամատենագիտություն) | ՀՍՍՀ ԳԱ,Երևան 2004
 • Liana S. Hovsepyan Յու. Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 222-224 |
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Յու.Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն | Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2003, հ. 1 (109), էջ 222-224
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հայնրիխ Հյուբշման | "Գիտություն և տեխնիկա", Երևան, 2003, հ. 6-7, Էջ 19-22
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Նախախնամություն» տերմինի իմաստային առնչությունները | Գիտական աշխատություններ.Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Գ պր., Երևան, 2003, էջ 32-36
 • Լ. Ս. Հովսեփյան, V.Avetisyan Development of Armenian Language Module of UNL | Convergences’03, Alexandria, Egypt, 2003
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Կրկնությունը գրաբարի բառակազմության մեջ | ՙSlovo», vol. 26-27, 2001-2002, Paris, pp. 169 -178
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հայոց լեզու | Քրիստոնյա Հայաստան, 2001, Երևան
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Գևորգ Ջահուկյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ) | "Բանբեր Երևանի համալսարանի", Երևան, 2000
 • Liana S. Hovsepyan Գևորգ Ջահուկյան | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 204-206 |
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Վաստակաշատ լեզվաբանը (Վ.Քոսյան) | "Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում",1997
 • Լ. Ս. Հովսեփյան The Typological Development of the Armenian Language | "Proceedings of the Fifth International Conference on Armenian Linguistics" Delmar New-York, 1995, pp. 167-176
 • Լ. Ս. Հովսեփյան, Գ. Բաբաջանյան Գևորգ Ջահուկյան (Կենսամատենագիտություն) | ՀՍՍՀ ԳԱ,Երևան. 1995
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Լեզվաբանություն | "ՀՀ ԳԱ 50-ամյա հոբելյանը", Երևան, 1995
 • L. Hovsepyan, A. Manukian, V. Mikaelian The automatic Recognition of Compound verbs in a Grabar text | Computers in Armenian Philology, Yerevan, 1993
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Խառը տիպի կաղապարները գրաբարի բառակազմության մեջ | "Միջազգային հայերենագիտական 2-րդ գիտաժողով", ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1993
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Բոլոնիայի հայագիտական կոնֆերանսը | "Հայաստան" (թերթ), Երևան, հ. 282
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հայերենագիտություն | Հայկական հանրագիտարան, Երևան, 1989
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Առում | Հայկական հանրագիտարան, Երևան, 1989
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Գրաբարի բառակազմական հիմքակազմությունը | ՙՀայոց լեզվի պատմության հարցեր», հ. 2, Երևան,1985
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Sarkis S. Saryan, Language connections (Kinship of Armenian with Sister Indoeuropean Languages) | «Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, 1984, հ. 2 (105), էջ 229 -230
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հին հայերենի պատմության շրջանաբաժանման մասին | "Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողով", Երևան,1984,էջ 379-384
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Գրական հայերենի նորմավորման պատմությունից | "Հայոց լեզու և գրականություն" միջբուհական ժողովածու, 1-2, Երևան,1983, էջ 187-194
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողովը | Պատմա-բանասիրականհանդես, 1982, հ. 4, էջ 216-222
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Ֆորտունատով Ֆ. Ֆ. | Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 695
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Միջին հայերեն | Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 590
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Մեռած լեզուներ | Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 466
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Մեյե Անտուան | Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 453-454
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հոլովում | Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 513-514
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հոլով | Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 513
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հայերեն | Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 159-160
 • Լ. Ս. Հովսեփյան К вопросу o взаимоотношении древ¬неармянского литератур¬ного языка и диалектов в V в | “Лингвистическая география, диалектология и история языка”, Ереван, 1976
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Գ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն | ՙԼրաբեր հասարակական գիտությունների»,Երևան,1974, հ. 1, էջ 106-111
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Ռ.Ավոյան, Լեզվական նշանի իմացաբանական մի քանի հարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1972, հ. 3, էջ 251-254
 • Լ. Ս. Հովսեփյան, Ն.Սիմոնյան J.Greppin, Classical and Middle Armenian Bird names | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1971, հ. 2
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Անունների հոգնակին միջին գրական հայերենում | ՙԼրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 1970, հ.1, էջ 89-95
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Միջին հայերենի հարցերը լեզվաբանական գրականության մեջ | ՙԵրիտասարդ գիտաշխատող», Երևան,1968, հ. 7, էջ 110-121

Дипломные работы

 • Լ. Ս. Հովսեփյան Համընդհանուր ցանցային լեզվի հայկական մոդուլը | 2-րդ միջազգային գիտաժողով ՙԼեզուն և գրականությունը իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երևան, 2007, էջ 86
 • L. Hovsepyan Linguistic Problems of the Development of the UNL-Armenian Module | Proceedings of the WorkshopՙUNL-Armenian Module and its implementation in UNL-system»,Yerevan, 2007, p.7
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Լեզվական ռեսուրսների ներկայացումը UNL-ի հայկական մոդուլում |
 • L. Hovsepyan, V. Avetisyan Development of Deconvertion Rules for Generation of Armenian Senten¬ces from UNL 2005 | International Conference on Computer Scienc and Information Technologies, Yerevan, 2005
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Dora Sakayan, Modern Western Armenian Language | "Լեզու և լեզվաբանություն", 2004, հ.1-2, էջ 95-98
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Գրաբարի և միջին հայերենի հոլովման համակարգերի տիպաբանական տարբերությունը | Նշանագիտությու ն և լեզուների դասավանդում, Երևան, 1997
 • Լ. Ս. Հովսեփյան The Historical Dictionary of 5th Century Armenian as a Source for the History of Armenian | 4th International Confe¬rence on Armenian Lin¬guistics, Clevelend, 1991
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Հայերենի ակադեմիական քերականությունը | Գրականթերթ, Երևան, հ. 2
 • Լ. Ս. Հովսեփյան Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության | “Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка”, Баку, 1975, с. 136-138

Достижения

 • Доктор филологических наук (1988)
 • профессор

Награды

 • Диплом Президиума НАН РА
 • Благодарственное письмо Президиума НАН РА

Членство в организациях

 • Член научного совета факультета армянской филологии ЕГУ
 • Член Высшего совета армянского языка

Участие в грантах

 • According to INTAS programme: “The language of Armenian manuscript memorials of the 13th century” (1997)
 • According to UNDP, UNDL Foundation 2007 (2005)
 • Tokyosoft programme: “UNL Armenian Module”Linguistics decided by HQI (2008)

Библиография