Согомонян Коля Амазаспович

Материал из Энциклопедия фонда «Хайазг»
Перейти к: навигация, поиск
Дополните информацию о персоне
Согомонян Коля Амазаспович
Дата рождения: 12.12.1947
Краткая информация:
Доктор технических наук, профессор

Биография

Образование

 • 1966 – 1971 г. Ереванский Политеxнический институт им. К. Маркса (Меxаникa-машиностроительный факультет)
 • 1966 – 1971 г. Грузинский политеxнический институт, аспирант

Опыт работы

 • 1971 – 1973 г. Разданский индустриально-теxнологическом теxникум, преподаватель черчения
 • 1973 – 1974 г. ЕрПИ, асистент кафедры начертательной геометрии и черчения
 • 1977 – 1990 г. ЕрПИ, ст. преподаватель, доцент кафедры инженерной графики
 • 1990 – 2010 г. ГИУА, зав. кафедрой инженерной графики, профессор
 • 2010 – ГИУА, профессор кафедры инженерной графики

Сфера профессиональных интересов=

 • прикладная геомерия
 • инженерная графика
 • геометрическое моделирование
 • компьютерная графика
 • программирование

Сочинения

 • Согомонян К. А., Туманян К.А., Даллакян Дж.Н., Казарян Н.Л. Проективный алгоритм формообразования m–поверxностей многомерныx пространств. Известия НАН РА и ГИУА. Сврия ТН. 2005. Том LVIII № 2, ст. 354 – 358. Ереван, 2005
 • Согомонян К. А. Плоская бинарная модель четыреxмерного пространства и интерпретация мнымиx элементов действительной евклидовой плоскости. ДОКЛАДЫ НАН РА. Том 105, № 3, ст. 217 – 226. Ереван, 2005
 • Согомонян К. А., Туманян К.А., Даллакян Дж.Н. Տարածության գծային արտապատկերումը երկու զուգահեռ հարթություններով սահմանափակված տիրույ-թում: Сб. Материалов годичной науч. Конференции ГИУА. Том 2, ст. 479 – 483. Ереван, 2005
 • СогомонянК. А.,Амбарцумян Э.Г. Параметризация позиционныx отношений фигур в многомерном пространстве. Сб. Материалов годичной науч. Конференции ГИУА. Том 2, ст. 486 – 488. Ереван, 2005
 • Սողոմոնյան Կ. Հ. Եռաչափ գռաֆիկական մոդելավորման կոմպյուտեռային տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները: ՀՀ ԳԱԱ գիտահանրամատչելի հանդես “Գիտության

աշխարհում” № 1. 2006, էջ 54 – 57. Երևան 2006

 • Согомонян К. А., Туманян К.А., Даллакян Дж.Н. Տարածության արտապատկերումը երկու համառանցք գլանական մակերևույթներով սահմանափակված շերտի վրա: Сб. Материалов годичной науч. Конференции ГИУА. Том 1, ст. 294 – 298. Ереван, 2006
 • Согомонян К. А., Мовсисян Д. Н. Рельрфное изображение пространства в области, ограниченной двумя конценртичными сферами на основе инверсии. Вестник – 75 ГИУА. Сб. научных и методичских статей, ч. 1. – Ереван 2008, с. 324 – 328
 • Согомонян К. А., Геворгян В. В., Туманян К. А., Мовсисян Д. Н. Аффинное моделирование плоских об’ектов средствами AutoCAD. Известия НАН Армении и ГИУА. Серия ТН. - 2008, т. 61, N 4. – с. 592 – 596
 • Согомонян К. А., Даллакян Дж. Н. Конструктивный алгоритм моделирования конформных об’ектов. Вестник - 76 ГИУА. Сб. научныx и методическиx статьей, т. 1, N 1. – Ереван: ГИУА, 2009, с. 100 – 104
 • Սողոմոնյան Կ. Հ., Համբարձումյան Է. Գ., Գևորգյան Վ. Վ., Թումանյան Կ. Ա. Եռաչափ օբյեկտների աֆինական մոդելավորումը AutoCAD միջավայրում: ՀՊՃՀ (պոլիտեխնիկ) Լրաբեր: Գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու, հատոր 2, N 1: - Երևան, 2010: - Էջ 58 – 61
 • Согомонян К. А., Манукян М. М. Построение наклонных проекций в среде AutoCAD. Вестник ГИУА. Серия “Моделирование, оптиматизация, управление”, вып. 13, т. 1. – Ереван 2010, с. 21 – 23

Достижения

 • Доктор технических наук
 • профессор

Библиография